Deklaracja dostępności Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży rok 2024

Muzeum Północno- Mazowieckie w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: https://muzeum.lomza.pl.

Data publikacji strony internetowej: 16.08.2022 r Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.08.2022 r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
Deklarację sporządzono dnia 19 marca 2024 roku. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Gwizdon (ggwizdon@muzeum.lomza.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Muzeum Północno- Mazowieckie ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze umiejscowione od frontu budynku (ul. Dworna), drugie od zaplecza budynku (ul. Dworna/ Giełczyńska) i trzecie (wejście od zaplecza bezpośrednio do sali edukacyjnej, przy ul. Dwornej/ Giełczyńskiej). Do wejścia frontowego prowadzi jeden stopień schodów. Przy wejściu do sali edukacyjnej znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu od zaplecza znajduje się wejście do windy, która umożliwia dostęp do sal wystawowych oraz pomieszczeń biurowych. Przy toalecie znajduje się koperta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością. Toalety nie są specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale ekspozycyjne nie są wyposażone w pętlę induktofoniczną dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem. Recepcja Muzeum wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Dostępne są także bezpłatne audioprzewodniki umożliwiające zwiedzenie wystaw stałych z tłumaczem Polskiego Języka Migowego oraz ścieżką audiodeskrypcyjną.

2. Galeria Sztuki Współczesnej ul. Długa 13, 18-400 Łomża Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy Jatkowej i od ul. Długiej. Oba wejścia posiadają kilka stopni schodów. Uniemożliwiają swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchową. Budynek nie posiada windy, schodołazu, ani podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do wózków dla osób niepełnosprawnych. Sale ekspozycyjne nie są wyposażone w pętlę induktofoniczną dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

Image