Image

Klauzula
informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1) dalej Rozporządzenie, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża, tel. 86 216 64 87, e-mail: sekretariat@muzeum.lomza.pl
 • Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: tadeusz_michalowski1@wp.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności artystycznej (Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) ,
 • ochrony bezpieczeństwa i porządku w obiekcie – monitoring wizyjny (podstawa prawna: art.6, ust 1, lit. f RODO).
 • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane dotyczące wizerunku osób z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 2 miesięcy od dnia nagrania.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zgodnie z obowiązującym prawem  Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży, nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas wystaw,  uroczystości i innych wydarzeń itp., a następnie ich zamieszczanie w Internecie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tadeusz Michałowski tel. 605-993-003
e-mail: tadeusz_michalowski1@wp.pl
Image